Erkan Geniþ’in Yurtdýþý Çalýþmalarý

res_figur

Erkan Geniþ, Temmuz-Eylül aylarýný kapsayan 3 aylýk dönemi Avusturya’da Viyana’daki atölyesinde çalýþarak geçirmekte ve Avrupa’nýn çeþitli kentlerinde resimle ilgili incelemelerde bulunmaktadýr. Bu kapsamda son 4 yýl içinde Viyana, Salzburg, Budapeþte ve Bratislava’da 19. ve 20. yüzyýl Orta Avrupa resimi ile ilgili inceleme ve araþtýrmalar yaparak çalýþmalarýný bir kitap haline getirmek üzere hazýrlýklarýný sürdürmektedir.

2002 yýlý yurtdýþý çalýþmalarý kapsamýnda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde inceleme ve araþtýrmalarda bulunmuþ, Belvedere Sarayý Müzesi’nde 16.-20. yüzyýl resimleri ile ilgili araþtýrmalar yapmýþ, ayrýca resim eðitimi konusunda özel ve resmi kurumlarda çalýþmalar yapmþtýr.

Yurtdýþýnda yaptýðý bu çalýþmalar sonucunda oluþturduðu 2002-2003 Dönemi Programý’ný atölyesinde ki kursiyerlerle paylaþmak üzere uygulamaya koymuþtur.

Yurtdýþý Çalýþmalarýndan Görüntüler Ýçin Týklayýn