Erkan Geniþ Hakkýnda Sanatsal Bir Deðerlendirme

Gelenekçi resmin özgün yorumu.. Erkan Geniþ’in kýsaca tanýmý.

res_tekne Hikmet Onat Atölyesi’nden çýkýlan yolda 40 yýldýr süregelen alçak gönüllü serüven, bugün geldiði noktada özenli ve iþine saygýlý örneklerle çarpýcý bireysel yorumu gözler önüne seriyor. Gelenekçiliði doðadan gelen bu yorum, rengiyle, düzeniyle, tuþ zenginliðiyle, doku ve deðer farklýlýðý ile Geniþ’in mütevazi kiþiliðine zýt bir iddia sergiliyor.

Resmin konu olabilecek her alanýnda üreten Erkan Geniþ’i genel görüntüsünden hareketle bir peyzaj ressamý olarak tanýmlayabiliriz. Yýllardýr görmeye alýþtýðýmýz peyzajlarýnda, özellikle son dönemde dikkat çekici bir deðiþiklik gözleniyor. Konu çeþitliliði, renk zenginliði, doku varyasyonlarýndaki komplike uygulama, tuþlardaki özgür ve özgün oluþum resimlere daha bir pentür keyfi veriyor. Yapýtlar kendi yorumu içinde özümsenmiþ güçlü bir sentezle karþýmýza çýkýyor. Bu yorum-sentez bütünlüðü ortaya, izleyene keyif veren Erkan Geniþ’lerin çýkmasýna olanak saðlýyor.

Belirli dönemlerde ilgisini çeken belirli konulara yoðunlaþýyor. Yýllardan bu yana kendi klasiði haline gelen “Zokacýlar”ý irdelemeyi sürdürüyor. Ayçiçekleri, kýr çiçekleri, kýþ görüntüleri ile balýkçýlar ve pazaryeri düzenlemeleri aðýrlýklý olarak seçtiði konularda baþý çekiyor. Yapýtlarýnda genel olarak izlenen figürsüz doða görüntüleri, düzenlemelerdeki kalabalýk figürlerle tam bir zýt görüntü oluþturuyor.

Zokacýlar serisinde tek bir soðuk rengin deðiþik varyasyonlarý ile aralara serpiþtirilmiþ sýcak renklerin ýsýtýcýlýðýný, sýcak-soðuk kaynaþmasý ve uyumunu ustaca irdelerken kýþ serisinde koyu renkli hava ile karýn beyazýnýn oluþturduðu sert kontrastý bir çekicilik aracý olarak kullanýyor. Ayçiçekleri ve özellikle kýr çiçeklerini bir renk cümbüþü haline dönüþtürerek sunuyor. Bu üç seriye zaman zaman yaðan yaðmur, resimleri daha gizemli ve etkileyici hale getiriyor.

Tüm çalýþmalarýnda renk ve form özenle vurgulanýyor ve renk-ýþýk balansý titizlikle oluþturuluyor. Yapýtlarýndan genel olarak Bartýn ve çevresi ile ilgili yöresel izlenimler ön plana çýkarýlýyor, buralara özgü elemanlar bolca kullanýlarak, özellikle marin ve figüratif resimlerde otantik bir havanýn yaratýlmasý saðlanýyor. Bartýn Kadýnlar Pazarý izlenimlerinin bol figürlü örnekleri bir yanda sosyal olguyu belirlerken, diðer yanda saðlam desen ve etkili kompozisyon örneklerini ortaya koyuyor.

Renk ve biçim kaygýsý bütün yapýtlarýndan gözleniyor, ýþýk ve rengi dinginliðe ulaþmada etkili bir araç olarak kullanýyor. Egemen bir rengin tonlarý ve kontrastý ile kendine özgü renk skalasýný ortaya koyarken, kontrast renklere küçük alanlarda yer veriyor. Renk nüanslarýndaki zenginlik her yapýtýnda deðiþik biçimde karþýmýza çýkýyor. Sýcak-soðuk renk düzeni yer yer sert kontrastlarla beslenerek etkileme gücü arttýrýlýyor. Olgun renk armonileri ile bezediði peyzajlarýnda da komþu renklerin yumuþak dizgisi içinde serpiþtirildiði karþýt renklerle etkileyici bir görüntü yaratmayý baþarýyor.

Resimlerinde planlar arasý baðlantý ustaca gerçekleþtirilirken, grilerin önemi ve gizemi öne çýkarýlýyor. Tuþlardaki çeþitlilik ve rahatlýk resimlerin ortak karakteri. Formlarýn saðlýklýlýðý gözlem baþarýsýnýn ve desen saðlamlýðýnýn kanýtý olarak karþýmýza çýkýyor.

Günümüz resminde dikkati çeken bireysel yorumu ile Erkan Geniþ özgünlüðü yapýtlarýn genel görüntüsü olarak izleyici ile bir kez daha buluþuyor.

Akdoðan Topaçlýoðlu