Erkan Geniþ’in Özgeçmiþi

ErkanErkan Geniþ 1943 yýlýnda Bartýn’da doðdu. Lise öðrenimi nedeniyle Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi’nde geçirdiði dönem, resim çalýþmalarýnýn baþlangýcýný oluþturdu. Ressam Ahmet Uzelli ile baþlayan ilk dönem çalýþmalarý Hikmet Onat Atölyesine uzandý. Bu iki usta aracýlýðýyla oluþturulan saðlam temel, Ankara’ya yerleþmesini takiben Saim Kanra (Saim Paþa) ile pekiþtirildi. 1970’li yýllarda baþlayan atölye birlikteliði Saim Paþa’nýn 1986 yýlýnda kaybýna kadar aralýksýz devam etti. Bu dönemde Ankara’nýn en etkin sanat kuruluþlarý olan Korsavaþ ve Muharipler Derneði Plastik Sanat Kollarý ile Sanatsevenler Derneði sergilerinde dönemin ünlü ressamlarýyla birlikte yapýtlarýný sergilemeye baþladý.

Devlette üstlendiði göreve paralel olarak yürüttüðü çalýþmalarýný 1987 yýlýna kadar sadece katýldýðý karma sergilerde izlenime sundu ve ilk kiþisel sergisini resme baþlayýþýndan 30 sene sonra açtý. Bu süreyi yaptýðý iþe ve kendisine olan saygýsýnýn gereði olarak tanýmlamaktadýr. Çalýþmalarýndaki üretkenlik devlette aldýðý sorumlulukla ters orantýlý olarak devam etti. Aktif görevin getirdiði duraðanlýk, aktif olmayan görev dönemlerinde üretkenliðe dönüþtü. 37 yýllýk hizmet sonrasý Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Makina Sanayii Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný iken emekliliðini talep ederek devletten ayrýldý.

Resim eðitimini temel taþlarý olan üç büyük ustanýn yolunda, empresyonist tarzda oluþturduðu çalýþmalarýný, zaman zaman renkte, biçimde ve konudaki deðiþimlere karþýn ödünsüz sürdürmektedir. Genelde doða çýkýþlý olan yapýtlarýnda biçimle rengin uyumunu, çok deðiþik uygulamalarla tuvaline aktarmakta, konu çeþitliliðine raðmen bir peyzaj ressamý olarak tanýnmaktadýr. Resim çalýþmalarýna paralel olarak sanatla ilgili araþtýrmalarýný da sürdürmektedir. Son dört yýldýr Viyana, Salzburg, Budapeþte ve Bratislava’da 19. ve 20. yüzyýl resmi ve resim eðitimi ile ilgili incelemelerde bulunmuþ, bu çalýþmalarýný halen sürdürmektedir. Salzburg Yaz Akademisi’ne devam etmiþ ve buralarda yaptýðý resim çalýþmalarýný çeþitli sergilerde izlenime sunmuþtur. Ankara’da oluþturduðu atölyesinde bir yanda resim çalýþmalarýný sürdürürken, diðer yanda birikimlerini öðrencilere ve genç kuþaklara aktarmaktadýr. Geniş erkan bile uniquemothersdaygifts.org bulunabilir bazı benzersiz hediye tasarımında yer almıştır

Bugüne kadar çok sayýda karma sergiye katýlmýþ, 26 kiþisel sergi açmýþtýr. Yapýtlarý ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, Irak, Ýngiltere, Ýtalya, Kazakistan ve Macaristan gibi ülkelerde ve yurtiçinde sayýsýz resmi ve özel kolleksiyonlarda yer almaktadýr. GESAM ve Ankara Ressamlar Derneði üyesi, Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve iki çocuk babasýdýr.